Otvorený list vedeniu mesta Liptovský Mikuláš

27. 05. 2019 07:00 | Poslanci MsZ Vyhlásenie

Štrnásť poslancov MsZ napísalo vedeniu mesta otvorený list.


Podpísaní poslanci

Vážený pán primátor Ján Blcháč,

obraciame sa na Vás formou otvoreného listu, pretože ako zvolení poslanci cítime zodpovednosť a potrebu riešiť zložitú situácie, v ktorej sa ocitlo naše mesto. Je naším prvoradým záujmom, aby orgány mesta začali normálne fungovať a pracovať v prospech našich obyvateľov.

Od ustanovujúceho zastupiteľstva bolo za necelých päť mesiacov zvolaných 13 zasadnutí mestského zastupiteľstva. Viaceré z nich boli zvolané v rýchlom slede za sebou a ovládali ich negatívne emócie. Máme obavu, že pokračovanie v chaotickom zvolávaní zasadnutí MsZ na poslednú chvíľu situáciu len zhorší.

Cítime zodpovednosť a potrebu riešiť zložitú situáciu, v ktorej sa ocitlo naše mesto.

Nestotožňujeme sa s nedemokratickým a autoritatívnym spôsobom riadenia mesta, ktorý demonštrujete na každom zasadnutí MsZ od nástupu do funkcie primátora mesta pre volebné obdobie 2018 – 2022 rôznymi formami. Napr. Vami diktované zloženie návrhových komisií, odmietnutie udelenia slova poslancovi MsZ, viacnásobné porušovanie Rokovacieho poriadku predsedajúcim pri schvaľovaní programov zasadnutí MsZ, zmätočné predkladanie uznesení návrhovou komisiou, ktorá je Vami časovo „tlačená“ k predkladaniu obsahovo a formálne nesprávnych uznesení, či prehliadanie agresívneho správania sa Vášho poslanca je pre nás neprijateľné. Žiadame Vás, aby ste sa taktiež vyhýbali komentovaniu vystúpení poslancov v rámci rozpravy k bodom rokovania MsZ, je to v rozpore s Rokovacím poriadkom.

Nestotožňujeme sa s nedemokratickým a autoritatívnym spôsobom riadenia mesta.

Zároveň Vás žiadame, aby ste nás, poslancov, prestali verejne vyzývať na odstúpenie z mandátu poslanca MsZ. Nemáte na to právo! Vy ste nás do tejto funkcie nezvolili a takýmto správaním prekračujete hranice slušného správania sa reprezentanta mesta Liptovský Mikuláš. Ako poslanci sa zodpovedáme priamo občanom, ktorí vo voľbách rozhodli akých zástupcov chcú mať v MsZ.

Ďalším bodom, ktorý zvyšuje nedôveru poslaneckého zboru voči vedeniu mesta je Vaša neochota podpísať už trikrát schválené uznesenie o zriadení mestských komisií. Pripomíname, že hlavne kvôli nefunkčnosti Sociálnej a bytovej komisie prichádza mesto o nemalé finančné prostriedky. Vaše jednostranné prezentovanie spôsobu vzniku komisií a ich funkcie v mestom riadených médiách je ďalším vážnym porušovaním demokratických noriem. Tieto médiá neposkytujú poslancom žiadny priestor na vyjadrenie sa a verejnosti je tak prezentovaný iba Váš subjektívny pohľad, ktorý má často jediný cieľ – znevážiť pred verejnosťou vybraných poslancov a to aj formou klamlivých informácií! Žiadame Vás, aby ste rešpektovali vôľu poslancov na poskytnutie priestoru v mestských médiách a na slobodné vyjadrenie ich názorov. Niekoľkokrát sme žiadali a aj sme na MsZ odhlasovali, aby mali poslanci priestor na vyjadrenie sa v mesačníku Mikuláš, ale Vy ste to odmietli podpísať.

Za vážny problém považujeme, že nie je zvolávaná Mestská rada. Táto vznikla zvolením na zasadnutí MsZ dňa 20.12.2018 a jej vznik nie je podľa názoru renomovaných právnikov viazaný na schválenie podpisom primátora. Okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši, napriek Vašej domnienke o nezákonnosti, uznala rokovanie za právoplatné. Mesto teda Mestskú radu riadne zvolenú má a jej nezvolávanie je porušovaním interných dokumentov mesta (Štatút mesta, Rokovací poriadok). Pokiaľ by boli jednotlivé body programu nadchádzajúceho MsZ riadne prerokované v Mestskej rade, priebeh zasadnutí by bol oveľa vecnejší, racionálnejší a rýchlejší. Ako poslanci dnes nemáme čas potrebný na preštudovanie materiálov a adekvátnu prípravu. O pripravovaných krokoch vedenia mesta sa dozvedáme len niekoľko hodín pred začiatkom rokovania.

Množstvo schválených uznesení ostalo nepodpísaných.

Za vážnu prekážku fungovania mesta považujeme aj nepodpísanie množstva riadne schválených uznesení, ktorých bolo do tejto chvíle viac ako 25. Dovoľujeme si pripomenúť, že sa v podstate jedná o neakceptovanie vôle väčšiny obyvateľov nášho mesta, ktorí nás do našich funkcií zvolili. Nezverejňujete nepodpísané uznesenia a tiež nezverejňujete zdôvodnenie, prečo ste ich odmietli podpísať. Argument, „lebo je to pre mesto nevýhodné“ celkom určite nepostačuje, nakoľko pre nás je to len Váš subjektívny názor - nie fakty, ktoré zaujímajú verejnosť, aj nás, poslancov. Odpoveď poslancovi „vyberte si dôvod aký chcete“ svedčí o nedôstojnom prístupe k poslancom mesta, od ktorých požadujete schvaľovať len to, čo Vy pokladáte za správne. Ani to však ale nemusí stačiť, lebo ste nepodpísali ani uznesenia, ktoré poslanci nijak nepozmenili, čo ešte viac zneprehľadňuje situáciu.

Veríme, že mesto začne fungovať na princípoch slušnosti a dobra pre občanov.

Za trestnoprávne považujeme svojvoľné zmeny v schválených materiáloch. Viaceré Vami podpísané materiály boli oproti schválenej verzii vážne pozmenené, pretože neobsahujú riadne prijaté pozmeňovacie návrhy poslancov. Takéto konanie vykazuje všetky znaky trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Podpísaním iného uznesenia, ako schválili poslanci, ste už v minulosti voviedli mesto Liptovský Mikuláš do vážnych súdnych sporov a problémov. Žiadame Vás, aby ste prestali porušovať práva poslancov a urýchlene napravili toto svoje neuvážené konanie.

Vážený pán primátor,

  • vzhľadom na Vašu verejnú výzvu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 18.4.2019: „venujem každému poslancovi 2 hodiny môjho času“ Vám oznamujeme, že my dolu podpísaní poslanci sa s Vami odmietame stretávať individuálne. Sme poslancami MsZ, ktoré rokuje v zbore. Máme vôľu s Vami spoločne rokovať s cieľom napomôcť rozvoju nášho mesta, ale odmietame diktatúru a manipuláciu,
  • žiadame Vás o podpísanie a podpisovanie prijatých uznesení v takej forme, ako ich prijali riadne zvolení zástupcovia občanov,
  • požadujeme pravidelné zvolávanie Mestskej rady, tak ako to vyžadujú interné predpisy mesta. Naším odporúčaním (aj podľa dlhodobých skúseností) je vypracovanie plánu pravidelných  zasadnutí MsZ a Mestskej rady v priemere 1x mesačne. Takýto postup zabezpečí, že pri každom zasadnutí bude naplnené kvórum prítomných poslancov, aby sa rokovanie mohlo uskutočniť. V opačnom prípade hrozia opäť zastupiteľstvá, ktoré nebudú uznášaniaschopné vzhľadom na  nedostatočný čas na preštudovanie materiálov,
  • žiadame o zvolávanie MsZ v poobedných hodinách, čo požaduje väčšina poslancov vzhľadom na svoje pracovné povinnosti, ktoré nie je jednoduché si zabezpečiť, najmä ak sa o konaní MsZ dozvedia poslanci iba niekoľko hodín pred jeho začiatkom,
  • vedení pocitom zodpovednosti Voči občanom mesta Vám oznamujeme, že ako poslanci nebudeme jednať o materiáloch, ktoré neprešli postupom aký je uvedený v interných predpisoch mesta, nakoľko sa domnievame, že takýto postup poškodzuje záujmy občanov nášho mesta a porušuje platné zákony a interné predpisy mesta. To platí aj pre chaoticky a narýchlo zvolávané mestské zastupiteľstvá, ktoré iba zvyšujú zmätok a napätie v našom meste. Zúčastníme sa iba riadne pripraveného rokovania v zmysle platných zákonov a platných interných predpisov mesta.

Napriek rozdielnosti pohľadov na niektoré problémy sme presvedčení, že slušná, korektná spolupráca a dohoda je možná. Je potrebná pre všetkých občanov nášho mesta.

S úctou poslanci MsZ v Liptovskom Mikuláši

Podpisy poslancov